กศน.ตำบลหล่ายงาว
      บุคลากร


ชื่อ - สกุล : น.ส.กฤษณา พรมหล้า

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน สายสามัญ ,สายอาชีพ,ทักษะชีวิต,พัฒนาสังคมและชุมชน,เศรษ
เบอร์โทร. : 0979205924
เว็บไซต์ :