ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับนักเรียนเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1/2565 นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่....http://bit.ly/3lftBFF ภายใน 30 พฤษภาคม 2565!!