หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-03-15 13:44:42 เข้าชม : 25,290 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนาม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม และสนามสอบโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม จากนางพรมาดา วงศ์หวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด กศน.อำเภอเวียงแก่น สรุปผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565 กศน.อำเภอเวียงแก่น ได้ดังนี้ 1. ระดับประถม จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 231 คน จำนวนเข้าสอบ 208 คน คิดเป็นร้อยละ 90.04% 2. ระดับ ม.ต้น จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 255 คน จำนวนเข้าสอบ 232 คน คิดเป็นร้อยละ 90.98% 3. ระดับ ม.ปลาย จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 336 คน จำนวนเข้าสอบ 309 คน คิดเป็นร้อยละ 91.96% ยอดรวมนักศึกษาทั้งหมด 882 ยอดรวมเข้าสอบ 749 คิดเป็นร้อยละทั้งหมด 91.12%


.