หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาวิชาการนักศึกษา กศน.อำเภอเวียงแก่น ด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อการคิดเป็น
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-03-01 22:10:58 เข้าชม : 25,290 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายสมเพชร ยาละ มอบหมายให้ นางวาริพินทุ์ อินตา นักวิชาการศึกษา กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาวิชาการนักศึกษา กศน.อำเภอเวียงแก่น ด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อการคิดเป็น ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเวียงแก่น ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเวียงแก่นทั้ง ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการด้านทักษะการเรียนรู้ เกิดกระบวนการคิดเป็น สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการจัดกิจกรรม แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 คณิตคิดสนุก ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ที่ 3 สนุกรู้ สนุกคิด กับคณิตศาสตร์รอบตัว ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ความเข้าใจในอาชีพที่เกี่ยวกับคน ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การตัดสินใจเลือกอาชีพ ฐานการเรียนรู้ที่ 6 คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี


.