หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเวียงแก่น ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (PLC) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-02-02 22:35:03 เข้าชม : 25,293 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นำโดยนายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (PLC) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้นก็นำประเด็นที่เป็นปัญหามาพูดคุยกัน เพื่อให้ครูทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้งยังร่วมกันแลกเปลี่ยนสนทนา ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการดำเนินงาน เพื่อหาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป


.