หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอเวียงแก่น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-09-02 14:39:56 เข้าชม : 25,238 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม และ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ นำโดย นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น และคณะครู กศน.อำเภอเวียแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอเวียงแก่น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุดอยสันกู่ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๒ คน


.