กศน.อำเภอเวียงแก่น
      บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายสมเพชร ยาละ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 081-9514306
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวภัทร คำชุ่ม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 091-7362504
เว็บไซต์ :