อัตลักษณ์

     ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง   

เอกลักษณ์

     สร้างคน  สร้างอาชีพ   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง