พบกลุ่มครั้งที่ 1 พท11001 ภาษาไทย เรื่อง การฟัง การดู

พบกลุ่มครั้งที่ 2 พท11001 ภาษาไทย เรื่อง การพูด

พบกลุ่มครั้งที่ 3 พท11001 ภาษาไทย เรื่อง การการอ่าน

พบกลุ่มครั้งที่ 4 พท11001 ภาษาไทย เรื่อง การเขียน

พบกลุ่มครั้งที่ 5 พท11001 ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษา