หนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือก
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุงใหม่)

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

รายวิชา

ระดับ

Download

1 การฟัง - พูด 1 พต12010

ประถม

คลิ๊กที่นี่

2. การอ่าน -เขียน 2 พต12011

ประถม

คลิ๊กที่นี่

3. การฟัง - พูด 3 พต22012

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

4. การฟัง - พูด 4 พต22013

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

5. การอ่าน - เขียน 3 พต22014

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

6. การอ่าน - เขียน 4 พต22015

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

7. การใช้อินเทอร์เน็ทในชีวิตประจำวัน อช22007

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

8. การฟัง - พูด 5 พต32015

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

9. การฟัง - พูด 6 พต32017

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

10. การอ่าน - เขียน 6 พต32018

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

 

 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ ระดับ ม.ปลาย (32 หน่วยกิต)

รายวิชา

หน่วยกิต

Download

1. ภาษาอังกฤษ ฟัง- พูด 5 พต32015

2

คลิ๊กที่นี่

2. ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน 6 พต32018

2

คลิ๊กที่นี่

3. ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 6 พต32017

2

คลิ๊กที่นี่

4. หลักไทย พท33015

2

คลิ๊กที่นี่

5. ภาษาร้อยกรอง พท33017

2

คลิ๊กที่นี่

6. คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 1 พค33011

5

คลิ๊กที่นี่

7. คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 2 พค33012

4

คลิ๊กที่นี่

8. ฟิสิกส์ 1 พว33033

2

คลิ๊กที่นี่

9. เคมี 1 พว33032

3

คลิ๊กที่นี่

10. ชีววิทยา 1 พว33031

3

คลิ๊กที่นี่

11. Extended Essay พต33005

3

คลิ๊กที่นี่

12.ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน 5 พต32016

2

คลิ๊กที่นี่

 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

แผนการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ม. ปลาย (35 หน่วยกิต)

รายวิชา

หน่วยกิต

Download

1. สร้างสรรค์ภาษาไทยในบทเพลง พท33019

2

คลิ๊กที่นี่

2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์ 2 พท33013

2

คลิ๊กที่นี่

3. ภาษาร้อยกรอง พท33017

2

คลิ๊กที่นี่

4. ศาสนาหน้าที่พลเมือง 3 สค33009

3

คลิ๊กที่นี่

5. เส้นสร้างสรรค์-ทุกคนทำได้ ทช33023

2

คลิ๊กที่นี่

6. พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช33017

2

คลิ๊กที่นี่

7. ขยับกายสบายชีวี ทช33019

2

คลิ๊กที่นี่

8. เสน่ห์ 3 ช่า ทช33024

2

คลิ๊กที่นี่

9. ดนตรีไทยในแผ่นดินสยาม ทช33026

2

คลิ๊กที่นี่

10. ทำบัญชีมีพอใช้ให้พอเพียง ทช33014

2

คลิ๊กที่นี่

11. เรียนรู้อย่างไทย ทช33015

2

คลิ๊กที่นี่

12. เลขดัชนี พค33013

2

คลิ๊กที่นี่

13. ภาษาไทยเสริมทักษะการรับสาร 2 พท33012

2

คลิ๊กที่นี่

14. โลกและดาราศาสตร์ พว33030

1

คลิ๊กที่นี่

15.ความรอบรู้ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค33015

3

คลิ๊กที่นี่

16. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office) อช32007

2

คลิ๊กที่นี่

17. ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง พต33007

2

คลิ๊กที่นี่

 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ ระดับ ม.ปลาย (26 หน่วยกิต)

รายวิชา

หน่วยกิต

Download

1. ความรอบรู้ในการเรียนการสอนระดับ ม. ปลาย สค33015

3

คลิ๊กที่นี่

2. เส้นสร้างสรรค์-ทุกคนทำได้ ทช33023

2

คลิ๊กที่นี่

3. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษย์ 2 พท33013

2

คลิ๊กที่นี่

4.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office)

2

คลิ๊กที่นี่

5. การเพาะเห็ดเพื่อการค้า อช03288

2

คลิ๊กที่นี่

6. พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช33017

2

คลิ๊กที่นี่

7. การปลูกผักปลอดสารพิษ อช03357

2

คลิ๊กที่นี่

8. ทักษะการคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา ทร03011

3

คลิ๊กที่นี่

9. การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ ทร03039

2

คลิ๊กที่นี่

10. พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น อช03145

2

คลิ๊กที่นี่

11. เทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางาน ทร03017

4

คลิ๊กที่นี่

 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

สาระการพัฒนาสังคม

รายวิชา

ระดับ

Download

1. รายวิชาการป้องกันการทุจริต สค12026

ประถม

คลิ๊กที่นี่

2. รายวิชาการป้องกันการทุจริต สค22022

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

3. รายวิชาการป้องกันการทุจริต สค32036

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่