ตาราง YouTube รายวิชา กศน.เวียงแก่น ภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายวิชา/หัวเรื่อง

Link เข้าชม

QR Code

รายวิชา คณิตศาสตร์ พค31001

ครูอุไรวรรณ

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001 เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ

ความสัมพันธ์ของระบบจำนวนจริง

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001 เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ

จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001 เรื่อง การให้เหตุผลแบบอุปนัย นิรนัย

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 

 

รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002

ครูกฤษณา

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช11002 เรื่อง การทำงานของระบบในร่างกาย

https://youtu.be/d2SNqw-o9Qs

 

รายวิชา สังคมศึกษา สค31001

ครูศุภนัฐ

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา สค31001 เรื่อง ประวัติศาสตร์ของโลก

https://youtu.be/8w9W-4m_KkQ

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา สค31001 เรื่อง ความหมาย ความสำคัญของเงินประเภท สถาบันการเงิน และสถาบันทางการเงิน

https://youtu.be/ny0KD92pPcw

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา สค31001 เรื่อง หลักธรรมาภิบาล

https://youtu.be/SkvTL3QFn_s

รายวิชา ทักษะการขยายอาชีพ อช31002

ครูศรีแพร

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช31002 เรื่อง การทำแผนธุรกิจ เพื่อการขยายอาชีพ

https://www.youtube.com/watch?v=ojVi6yLq2VI&t=1s

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช31002 เรื่อง การจัดการด้านการตลาด

https://www.youtube.com/watch?v=LNyKTFEuW28

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช31002 เรื่อง โครงการขยายอาชีพ

https://www.youtube.com/watch?v=nQZ-4ib10TM

รายวิชา พว32034 วัสดุศาสตร์ 

ครูปฏิภาณ

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา วัศดุศาสตร์ พว32034 เรื่อง หลักวัสดุศาสตร์

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา วัศดุศาสตร์ พว32034 เรื่อง การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา วัศดุศาสตร์ พว32034 เรื่อง แนวโน้มการใช้วัสดุและทิศ ทางการพัฒนา วัสดุในอนาคต

 

 

รายวิชา การปลูกผักคะน้า อช02004

ครูเบียร์ ครูสมเพียร

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการปลูกผักคะน้า อช02004 เรื่อง ช่องทางการเลือกตัดสินใจประกอบอาชีพปลูกผักคะน้า และเรื่อง ปัญหา-อุปสรรคการปลูกผักคะน้า

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการปลูกผักคะน้า อช02004 เรื่อง  การเตรียมดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการปลูกพืช

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการปลูกผักคะน้า อช02004 เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการปลูก

 

 

รายวิชา การปลูกเห็ดฟาง อช02006

ครูอัชรีและครูเอกพงศ์

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการปลูกเห็ดฟาง อช02006 เรื่อง ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการปลูกเห็ดฟาง อช02006 เรื่อง วิธีการเพาะเชื้อและการปลูกเห็ดฟาง

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการปลูกเห็ดฟาง อช02006 เรื่อง คุณธรรมในการประกอบอาชีพ