ตาราง YouTube รายวิชา กศน.เวียงแก่น ภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชา/หัวเรื่อง

Link เข้าชม

QR Code

รายวิชา คณิตศาสตร์ พค21001

ครูอารียา

 

รายวิชาคณิตศาสตร์ พค21001 เรื่อง จำนวนและการดำเนินการเรื่อง สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้

 

 

รายวิชาคณิตศาสตร์ พค21001 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เรื่อง การหาค่าร้อยละ

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ พค21001 เรื่อง การวัด เรื่อง เปรียบเทียบหน่วยความยาวพื้นที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบ

 

 

รายวิชาคณิตศาสตร์ พค21001 เรื่อง คู่อันดับและกราฟ เรื่อง อ่านและแปลความหมายกราฟบนระนาบพิกัดฉากที่กำหนด

 

 

รายวิชาคณิตศาสตร์ พค21001 เรื่อง สถิติ

เรื่อง สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล

 

 

รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002

ครูกฤษณา

 

รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพ

https://youtu.be/QzvHKTzAS0Q

รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 เรื่อง การป้องกันสารเสพติด

https://youtu.be/_SuMTKgxCbk

รายวิชา สังคมศึกษา สค21001

ครูศมรดี

 

รายวิชาสังคมศึกษา สค21001 เรื่อง ศาสนา

https://youtu.be/mkD_VtsiWPc

รายวิชาสังคมศึกษา สค21001 เรื่อง ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

 

 

รายวิชาสังคมศึกษา สค21001 เรื่อง การเมืองการปกครอง

https://www.youtube.com/watch?v=MWEHxY8fhCU&t=797s

รายวิชา ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002

ครูเนติชัย

 

รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช21002 เรื่อง ทักษะการพัฒนาอาชีพ

 

 

รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช21002 เรื่อง การทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ

 

 

รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช21002 เรื่อง การจัดการความเสี่ยง

 

 

รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช21002 เรื่อง การจัดการการตลาด

 

 

รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช21002 เรื่อง โครงการพัฒนาอาชีพ

 

 

รายวิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 สค22016

ครูศุจัททปภา

 

รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค22016 เรื่อง ว่าด้วยเรื่องของเงิน

https://youtu.be/oKYQq7l4Vp0

รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค22016 เรื่อง การวางแผนการเงิน

https://youtu.be/GaBh43wmf_M

รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค22016 เรื่อง สินเชื่อ

https://youtu.be/sv_dIyP3As8

รายวิชา การเกษตรผสมผสาน อช02015

ครูจีรวรรณ ครูวุฒิยา

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการเกษตรผสมผสาน อช02015 เรื่อง การเกษตรผสมผสาน

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการเกษตรผสมผสาน อช02015 เรื่อง การเกษตรผสมผสาน