ปรัชญา

     คิดเป็น  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

     กศน.อำเภอเวียงแก่น เป็นองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาประชาชน กลุ่มเป้าหมายให้เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2564