ประวัติความเป็นมา

ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่น   ตั้งอยู่เลขที่ 167 หมู่ที่ 3 ถนน หล่ายงาว – ห้วยลึก   อำเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57310                                               

สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่น   ได้ประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงแก่น  เมื่อวันที่   2   กุมภาพันธ์   2537    โดยมี นายสอน   ขุ่ยคำ    อาจารย์ 2 รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงแก่น และเมื่อวันที่   8   กันยายน  2538   มีการยกฐานะกิ่งอำเภอเวียงแก่นเป็นอำเภอเวียงแก่น และมอบอาคารหอประชุมอำเภอเวียงแก่น ให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงแก่น ใช้เป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอ   ต่อมา ได้มีนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนและประชาชนอำเภอเวียงแก่นได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ขนาด 20x10 ตรม.  อีก 1 หลัง  เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น

     กรกฎาคม  2541  นายสุรพล   วงค์หวัน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงแก่น

     วันที่  2  กุมภาพันธ์  2543   นายสมศักดิ์  ธิตาเมือง ได้รับตำแหน่งให้รักษาการ  ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงแก่น

     วันที่  1   กรกฎาคม   2547   นายสมเพชร    ยาละ   ได้รับตำแหน่งให้ดำรง   ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่น

     เดือน พฤศจิกายน  2553   นายสมศักดิ์  ธิตาเมือง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่น

     2555   นายสมเพชร ยาละ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่น จนถึงปัจจุบัน

 

ลักษณะที่ตั้ง

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่น  ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงรายห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย  ประมาณ  145  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากจังหวัดเชียงรายประมาณ  2   ชั่วโมง

 

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้

          1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย            

          2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

          3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

          4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

          5. การจัดศึกษาตามอัธยาศัย

 

พื้นที่บริการ

1.     พื้นที่เขตตำบลม่วงยาย             จำนวน   9     หมู่บ้าน

2.     พื้นที่เขตตำบลหล่ายงาว            จำนวน   6     หมู่บ้าน

3.     พื้นที่เขตตำบลท่าข้าม               จำนวน   6     หมู่บ้าน

4.     พื้นที่เขตตำบลปอ                    จำนวน  20    หมู่บ้าน

 

ข้อมูลชุมชน

ประกอบด้วย 4 ตำบล  4  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

1. ตำบลม่วงยาย        มีจำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1  บ้านหลู้                     หมู่ที่ 2  บ้านยายเหนือ          

หมู่ที่ 3  บ้านม่วง                    หมู่ที่  4  บ้านห้วยลึก             

หมู่ที่ 5  บ้านยายใต้                 หมู่ที่  6  บ้านไทยสามัคคี

หมู่ที่ 7 บ้านไทยพัฒนา             หมู่ที่ 8  บ้านไทยเจริญ          

หมู่ที่ 9  บ้านไทยสมบูรณ์

 

2.  ตำบลหล่ายงาว   มีจำนวน 6 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1  บ้านหล่ายงาว             หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งคำ

หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งทราย              หมู่ที่ 4  บ้านท่าข้าม

หมู่ที่ 5  บ้านแจมป๋อง              หมู่ที่ 6  บ้านห้วยเอียน

 

3.  ตำบลท่าข้าม           มีจำนวน    6   หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1  บ้านท่าข้าม                หมู่ที่ 2  บ้านห้วยแล้ง

หมู่ที่ 3  บ้านโล๊ะ                    หมู่ที่ 4  บ้านขวากใต้

หมู่ที่ 5 บ้านขวากเหนือ             หมู่ที่ 6  บ้านวังผา

 

 4. ตำบลปอ        มีจำนวน 20 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1    บ้านปางปอ              หมู่ที่ 2     บ้านปางหัด

หมู่ที่ 3    บ้านดอน                 หมู่ที่ 4     บ้านหนองเตา

หมู่ที่ 5   บ้านปอกลาง              หมู่ที่ 6      บ้านผาแล

หมู่ที่ 7    บ้านทรายทอง           หมู่ที่ 8      บ้านห้วยคุ

หมู่ที่ 9     บ้านห้วยหาน            หมู่ที่ 10    บ้านอยู่สุข

หมู่ที่ 11   บ้านร่มโพธิ์เงิน          หมู่ที่ 12    บ้านร่มฟ้าหลวง

หมู่ที่ 13   บ้านฟ้าไทยงาม         หมู่ที่ 14    บ้านบ้านผาตั้ง

หมู่ที่ 15   บ้านร่มฟ้าผาหม่น      หมู่ที่ 16    บ้านศิลาแดง

หมู่ที่ 17   บ้านห้วยปอ             หมู่ที่ 18    บ้านร่มฟ้าทอง

หมู่ที่ 19   บ้านสันติพัฒนา         หมู่ที่ 20    บ้านห้วยกุ๊ก

 

ประชากรในพื้นที่ประกอบด้วยชนเผ่าดังนี้

1.ชนเผ่าเย้า                2. ชนเผ่าม้ง

3.ชนเผ่าอาข่า              4. ชนเผ่าไทลื้อ

5.ชนเผ่าจีนฮ่อ             6. ชนเผ่ามูเซอ

7.ชนเผ่าขมุ

 

 อาชีพสำคัญ

1.ทำนา     2.   ทำไร่ข้าว    ข้าวโพด      3.  ทำสวน

 

ศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือนับถือศาสนาพุทธ    นับถือศาสนาคริสต์    ผีบรรพบุรุษเผ่าต่าง ๆ