หนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สาระทักษะการเรียนรู้

รายวิชา

ระดับ

Download

1. ทักษะการเรียนรู้ ทร11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

2. ทักษะการเรียนรู้ ทร21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

3. ทักษะการเรียนรู้ ทร31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

 

สาระความรู้พื้นฐาน

รายวิชา

ระดับ

Download

4. คณิตศาสตร์ พค11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

5. คณิตศาสตร์ พค21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

6. คณิตศาสตร์ พค31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

7. ภาษาไทย พท11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

8. ภาษาไทย พท21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

9. ภาษาไทย พท31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

10. วิทยาศาตร์ พว11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

11. วิทยาศาตร์ พว21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

12. วิทยาศาตร์ พว31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

13. อังกฤษ พต11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

14. อังกฤษ พต21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

15. อังกฤษ พต31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

 

สาระการประกอบอาชีพ

รายวิชา

ระดับ

Download

16. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช11003

ประถม

คลิ๊กที่นี่

17. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

18. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

19. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

20. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

21. ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

22. ทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 

ประถม

คลิ๊กที่นี่

23. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

24. ทักษะการขยายอาชีพ อช31002

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

 

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

รายวิชา

ระดับ

Download

25. ศิลปศึกษา ทช11003

ประถม

คลิ๊กที่นี่

26. ศิลปศึกษา ทช21003

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

27. ศิลปศึกษา ทช31003

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

28. เศรษฐกิจพอเพียง ทช11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

29. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

30. เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

31. สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002

ประถม

คลิ๊กที่นี่

32. สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

33. สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

 

สาระการพัฒนาสังคม

รายวิชา

ระดับ

Download

34. สังคมศึกษา สค11001

ประถม

คลิ๊กที่นี่

35. สังคมศึกษา สค21001

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

36. สังคมศึกษา สค31001

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

37. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค11002

ประถม

คลิ๊กที่นี่

38. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

39. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

40. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003

ประถม

คลิ๊กที่นี่

41. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003

ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

42. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003

ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่