ตาราง YouTube รายวิชา กศน.เวียงแก่น ภาคเรียนที่ 1/2564

ระดับ ประถมศึกษา

รายวิชา/หัวเรื่อง

Link เข้าชม

QRCode

รายวิชา คณิตศาสตร์ พค11001

ครูมนัณญา

 

รายวิชาคณิตศาสตร์ พค11001 เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง การนำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนนับและศูนย์ไปใช้ได้ และการบวกลบ

 

 

รายวิชาคณิตศาสตร์ พค11001 เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง หารร่วมมาก (หรม.) คูณร่วมน้อย (ครน.)

 

 

รายวิชาคณิตศาสตร์ พค11001 เรื่อง เศษส่วน

 

 

รายวิชาคณิตศาสตร์ พค11001 เรื่อง ทศนิยม

 

 

รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002

ครูปนัดดา

 

รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช11002 เรื่อง พัฒนาการทางเพศ

 

 

รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช11002 เรื่อง อาหารและโภชนาการ

 

 

รายวิชา สังคมศึกษา สค11001

ครูปรียาภัทร

 

รายวิชาสังคมศึกษา สค11001 เรื่อง ภูมิศาสตร์

 

 

รายวิชาสังคมศึกษา สค11001 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

รายวิชาสังคมศึกษา สค11001 เรื่อง เศรษฐศาสตร์

 

 

รายวิชาสังคมศึกษา สค11001 เรื่อง การเมืองการปกครอง

 

 

รายวิชา ทักษะการประกอบอาชีพ อช11002

ครูเรวัฒน์

 

รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 เรื่อง ทักษะการเข้าสู่อาชีพ

 

 

รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 เรื่อง ทักษะในการประกอบ

 

 

รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 เรื่อง การจัดการผลผลิตหรือการบริการ  

 

 

รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 เรื่อง จัดการการตลาดเพื่อนำผลผลิตเข้าสู่ตลาด

 

 

รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 เรื่อง การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพ

 

 

รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 เรื่อง โครงการเข้าสู่อาชีพ  

 

 

รายวิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021

ครูศุจัททปภา

 

รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 เรื่อง ว่าด้วยเรื่องของเงิน

https://youtu.be/ClYMN5F6QqE

รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 เรื่อง การวางแผนการเงิน

https://youtu.be/2h3953zlWtg

รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 เรื่อง สินเชื่อ

https://youtu.be/KHhYsfIMw